Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
FLID frygter, at zonernes meget tætte placering på havnene, dels får konsekvenser for havnenes udvidelsesmuligheder, dels for havnenes muligheder for by-pass af sand og klapning. Foto: Troels Lykke

FLID: Store områder til opdræt af skaldyr kan begrænse havneudvidelser

FLID's udkast er udsendt af Søfartsstyrelsen og omfatter en række udviklingszoner, der indenfor de næste ti år definerer, hvor man eksempelvis kan bygge vindmølleparker, etablere energi-øer eller opdrætte fisk og skaldyr – og hvor det ikke kan ske.

Af Troels Lykke |

FLID, Foreningen af Danske Lystbådehavne, anerkender behovet for regulering og prioritering af de mange interesser, der knytter sig til havene og de kystnære farvande.

Men meget tyder på, at den erhvervsmæssige udnyttelse af havet er overrepræsenteret, når man ser på, hvor store områder, der er udlagt til især opdræt af skaldyr og til omplantningsbanker til produktion af skaldyr.

Det skriver direktør i FLID, Jesper Højenvang.

Udviklingszoner skal flyttes

Havplanen lægger eksempelvis op til, at meget store dele af den vestlige Limfjord samt Århusbugten og hele Kaløvig udlægges til skaldyropdræt.

Det er FLID’s opfattelse, at områderne, især i Limfjorden, Århusbugten og omkring Fyn, er for store og bør begrænses i udbredelse, især omkring havnene.

– Ét af vore centrale punkter i høringssvaret er, at udviklingszonerne skal flyttes længere væk fra havnene. Der er eksempler i den kommende havplan på, at udlagte områder til eksempelvis opdræt af skaldyr og/eller områder for omplantningsbanker ligger helt tæt på eksisterende lystbådehavnes dækkende værker og i mange tilfælde dækker havnenes indsejlinger og by-pass områder, siger Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).

FLID: Udlæg en generel anvendelseszone omkring alle havne

FLID er fra flere medlemshavne blevet gjort opmærksomme på, at deres havn grænser helt op til en udviklingszone.

Det gælder for eksempel Juelsminde Havn, Marselisborg Havn, Høruphav Lystbådehavn, Marina Minde, Faaborg Havn, Lundeborg Havn, Kaløvig Bådehavn og Kerteminde Marina. I Nyborg Havn og Marina er der endda udlagt et opdrætsområdet for skaldyr og et område for kultur- og omplantningsbanke i selve havnebassinet indenfor havnegrænsen, hvor havnen har myndigheden.

FLID frygter, at zonernes meget tætte placering på havnene dels får konsekvenser for havnenes udvidelsesmuligheder, dels for havnenes muligheder for by-pass af sand og klapning. Foreningen opfordrer derfor kraftigt til, at havnene friholdes ved, at udviklingszonerne i alle tilfælde rykkes længere ud på havet med en passende afstand til dækkende værker og by-pass områder.

Konkret foreslår FLID, at et område på min. én sømil fra havnens dækkende værker og by-pass-områder udlægges som generel anvendelseszone. Planlægningen bør respektere alle eksisterende havne og deres essentielle behov for eksempelvis by-pass af sand samt ændringer af moler eller havneudvidelser.

Der bør således i vores optik være forbud mod aktiviteter, der kan forstyrre eksisterende havne, deres drift og udvidelsesmuligheder. Udlæg af en generel anvendelseszone omkring havnene vil samtidig friholde sejlrender og indsejlingsområder fra potentielle konflikter mellem produktionsanlæg og de mange tusinde bådanløb til og fra lystbådehavnene.

Her ses en oversigt over FLID's 290 medlemshavne, så deres placering kan sammenlignes med de foreslåede udviklingszoner.

Områder til vindmøller og energi

Det overrasker samtidig foreningen, at der fortsat er reserveret arealer til havvindmøller i de indre danske darvande – blandt andet nordvest for Als. FLID ser meget gerne en grøn omstilling, også på havet, men foretrækker, at energiproduktionen samles i de udlagte områder længere ude på havet og de steder, hvor den rekreative sejlads er mindre koncentreret.

FLID glæder sig over, at myndighederne har lyttet til FLID’s ønske om, at de rekreative interesser knyttet til lystbåde og lystbådehavne, et stykke ad vejen, er respekteret i havplanen og dens rammer. Men når der gives tilladelse til et anlæg til opdræt af skaldyr i vandsøjlen, kan der selvsagt ikke sejles i selve dette produktionsområde. 

Det vil give sejladsbegrænsninger og kan være til gene for den fri sejlads til og fra lystbådehavnene.

- Gives der ligeledes tilladelse til et produktionsanlæg tæt på en lystbådehavn, vil det måske forhindre en fremtidig udvidelse af havnen eller begrænse havnens mulighed for at opnå tilladelse til by-pass af sand, fortæller Jesper Højenvang fra FLID.

LÆS HELE HØRINGSSVARET HER

Motor
content-loader
content-loader
content-loader